Myynti-inbound-myynti – sanakirja, Myyntijohtajan painos

B2B-markkinoinnin ja –ostamisen murroksessa on markkinointi– ja myyntijohdon vuoropuhelu entistäkin tärkeämpää. Yhteisen kielen löytäminen on olennaista esim. otettaessa käyttöön uusia liidituotannon välineitä ja malleja. Ismien läpi on yhdessä nähtävä ja laskettava miten esim. inbound- tai sisältömarkkinoinnin keinoin on tuotettavissa myyntitavoitteiden toteutumista vastaava määrä liidejä ja myyntimahdollisuuksia.

Uudet keinot ja välineet ovat tuoneet mukanaan uusia ajatuksia, näkemyksiä ja jopa fraaseja.Ohessa niistä muutama käännettynä kielelle, jota myyntijohtajakin ymmärtää. Eurojen kielelle:

1. Asiakkaasi suorittaa 70% ostoprosessinsa vaiheista itsenäisesti

Käännös euroiksi:

Saat todellista kilpailuetua panostamalla näkemykselliseen, assertiiviseen B2B-myyntiin ja kysynnän luontiin. Ole dialogissa ja johda dialogia potentiaalisten asiakkaiden kanssa mahdollisimman varhain ostoprosessilla. Tätä ennen olet mallintanut kohderyhmäsi yritysten ostoprosessin vaiheet ja TUNNISTANUT potentiaalisten asiakkaiden sijainnin prosessilla. Tämän toteutat lisäämällä asiakasymmärrystä (insight) sekä kasvokkain että puhelimella tapahtuvin haastatteluin. Samassa yhteydessä voit kerätä hankkeita ja tarpeita indikoineet, ostoprosessillaan pidemmällä olevat jo suoraan liideinä myyntiprosessiin. #proaktiivisuus #ei-odottelua #oikea aikaikkuna #lowhangingfruits

2. Tarjoa kontakteille relevanttia tietoa ja sisältöjä vastineeksi huomiosta

Käännös euroiksi:

Pidä huoli että sisällöt palvelevat kaikkia mallintamasi ostoprosessin vaiheita, eivät ainostaan alkuvaiheen liidituotantoa. Käytä mittareina myyntiprosessin vaiheiden konversioprosenttia, tarjousten hitratea ja yksittäisen myyntiprojektin ajallista kestoa. Myös myynti- ja presentaatiomateriaalit ovat tärkeä osa kokonaisuudessa. Huomioi sisältöjen relevanttiudessa myös asiakkaan ostomaturiteetti: on eri asia opettaa asiakasta ostamaan ensimmäisen kerran kuin viestiä omia USP-argumentteja kokeneille kilpailuttajille. #ostoprosessi #konversio #hitrate #asiakastapaamiset #ostomaturiteetti

 3. Auta asiakasta ostamaan

Käännös euroiksi:

Jalkauta myynnin prosessi- ja asennemuutos . Käännä jo myyntiprosessi tuottamaan arvoa asiakkaalle esim. erilaisin konseptoiduin analyysein ja workshopein. Varmista, että asiakkaan silmin (ja ominkin silmin!) katsottuna myyjäsi ovat asiantuntijoita ja konsultteja, vaikka sisäiset mittarit olisivatkin myynnillisiä. Olennaista on ymmärtää, että asiakkaan todellinen auttaminen tapahtuu kohtaamisissa ja dialogeissa, ei vain ladattavin pikaoppain tai muin materiaalein. Rakenna CTA:t (Call-to-Aaction) huipentumaan asiakaskohtaamisiin. Mittareina konversio kontaktista kohtaamiseen & kohtaamisesta tarjoukseen. #adviser #arvo #vuoropuhelu #ei-sisältöähkylle

 4. Kerää myyntivalmiita liidejä verkosta

Käännös euroiksi:

Luo verkkoliideille kvalifiointiprosessi ennen myyntimahdollisuuden perustamista tai varmista että liidipisteytyksesi (lead scoring) huomioi myös yrityksen taustatiedot (lead grading: toimiala, liikevaihto, jne.). Muuten myyntiputkesta löytyy pian monenlaista kulkijaa, jotka eivät todennäköisesti kuulu ydinkohderyhmääsi. Pohdi verkkoliidien osalta myös keinoja välttää ”punainen meri”; potentiaalisten asiakkaiden verkkokäyttäytymistä ohjaavat ja seuraavat myös kilpailijasi, todennäköisesti samoin kriteerein kuin sinä. Riski on iskeä samanaikaisesti monen kilpailijan voimalla samaan saaliiseen. Miten olisit erilaisella strategialla liikkeellä, ehkäpä ennen kilpailijoitasi? #myyntisilppua #kvalifointi #sopulit #erottautuminen

5. Inbound-markkinonti on xkertaa muuta markkinointia tehokkaampaa

Käännös euroiksi:

Inbound-markkinointi on tehokasta, sen kautta tullut liidi johtaa todennäköisesti nopeasti myyntimahdollisuuteen ja diiliin. MUTTA näiden avulla et kuitenkaan pääse yhä kasvaviin myyntitavoitteisiisi. Liidejä ostoprosessin tässä vaiheessa ei ole määräänsä enempää. Inbound-liidien generointi on hidasta, niiden laatu vaihtelee ja myyntiputken hitrate laskee dramaattisesti yrittäessäsi lisätä keinotekoisesti niiden määrää. Lisäksi reaktiivinen malli vuotaa voimakkaasti myös kilpailijoiden laariin. Inbound-mallin ideaali on rationaalinen B2B-ostaja, joka vertailee, jättää digitaalisia jalanjälkiä ja valitsee kumppanin rationaalisen päätöksenteon jälkeen. May the best win. Ja näinhän asia ei ole. Paras, halvin tai näkyvin ei aina voita vaan aktiivisin ja asiakkaan tarpeet ymmärtävä (tai niitä luova) kumppani on yleensä vahvimmilla. Yhdistämällä sekä inbound- että outbound-markkinoinnin malleja varmistat todennäköisemmin sekä myyntitavoitteiden saavuttamisen lyhyellä tähtäimellä että voitokkaan dialogin avaamisen tulevien asiakkuuksien kanssa. #waitingforthetrainthatnevercomes #markkinatalous #kilpailu #inbound+outbound=growth

Teksti: Kimmo Luoma

Dia07

Neljä ja varanumero, vai täysosuma? Lead scoring – kehitysaskeleet TOP 5

Lead scoring, b2b-liidien pisteytys, auttaa sekä optimoimaan myyntiprosessin aloituksen ajankohtaa (sales qualified leads) että ryhmittelemään haaleampia liidejä jatkotoimenpiteitä varten (marketing qualified leads) .

Lead scoring on yleistynyt CRM- ja markkinointiautomaatio-ohjelmistojen käytön myötä, mutta ajattelun ytimessä on myynnin perinteinen toive kvalifioitujen ja myyntivalmiiden liidien generoinnnista. Ohjelmistot toki helpottavat pisteytystä mutta olennaista on lead scoring-prosessin olemassaolo ja sen jatkuva virittäminen. Lead scoring pohjautuu käyttäytymisen ja sen aktiivisuuden mittaamiseen ja pisteyttämiseen. Periaatteessa yksinkertaista, mitä enemmän käyttäjä viettää aikaansa yrityksen markkinointiviestien ja –sisältöjen kanssa, sitä potentiaalisempi tuleva asiakas on kyseessä ja sitä korkeammat liidipisteet hän saa…

Vai onkohan se ihan näin yksinkertaista?

Vältä liidibingo, ota huomioon liidien pisteytyksessä myös seuraavat asiat:

1. Lead grading vs. Lead scroring : taustatiedot mukaan pisteytyksen kriteeristöön

Kytke yrityksen ja päättäjän taustatiedot osaksi pisteytystä. Liikevaihtoluokka, toimialatieto ja henkilön toimenkuva ovat olennaisia kriteerejä. Älä tuijota sokeasti vain käyttäytymiseen ja sen aktiivisuuteen. 500 Meur vaihtavan yrityksen markkinointipäällikkö vs. 10 Meur vaihtavan yrityksen CEO. Kumpi saa lähtökohtaisesti korkeammat pisteet ennen käyttäytymistä?

2. Aktiivisuus vs. ”hiljaisuus”

Silence speaks louder than words, sanotaan. Pisteytys rakennetaan tyypillisesti aktiivisuuden pohjalta, mutta myös käyttäytyminen – tai sen puute – kannattaa huomioida. Pisteytä myös tilanne, jossa korkean prioriteetin omaava kontakti ei ole tietyn aikaikkunan puitteissa reagoinut toistuvaan markkinointiin. Siirrä tällainen kontakti joko assertiivisen myynnin kysyntää luovaan prosessiin tai liidijalostamoon.

3. Kysynnän luonti vs. lead scoring – täysosuman odottelu

B2B-myynnissä asiakas tavataan jossakin vaiheessa myyntiprosessia kasvokkain. Mitä korkeampi on asiakasluokitus, sitä aikaisemmassa vaiheessa on syytä järjestää tapaaminen. Älä anna vajaiden liidipisteiden olla tällaisessa tapauksessa myynnin tekosyy passiiviseen myyntityöhön. Asiakas ei aina tiedä ettei tiedä, ja on ehkä siksi reagoimatta markkinointiisi. Jos odottelet asiakkaan liidipisteiden täyspottia – tai edes neljää ja varanumeroa – saatat pelata aktiivisemman kilpailijan pussiin.

4. Pisteytys vs. myyntitavoitteet

Älä rakenna liian monimutkaista pisteytystä vain siksi että se on nyt teknologian avulla mahdollista. Ole pragmaattinen ja tarkastele pisteytystä enemmänkin tapana priorisoida ja allokoida myynnin ajankäyttöä. Pisteytyksen avulla voit järjestellä päättäjät ja muut ostoprosessiin osallistuvat käsittelyjonoon. Listan päällimmäisiksi aktiivisuutta osoittaneet. Edelleen b2b-myynnin lainalaisuudet pätevät: laske (vielä toistaiseksi) myyntiputken konversiota lopusta alkuun ja tiedät paljonko liidejä tarvitset tavoitteiden tekemiseksi, historiatiedon valossa.

5. Lead scoring vs. outboud-markkinointi

Lead scoring ei ole vain inbound- ja sisältömarkkinoinnin pelikenttää. Outbound-markkinoinnin ja erityisesti telemarkkinoinnin keinoin pystyt tehokkaasti keräämään tietoja pisteytystä varten. Lead scoring yhdistettynä taktisen markkinoinnin tavoitteisiin, vaikkapa kvalifioitujen asiakastapaamisten sopimiseen, on oivallinen tapa sekä kerätä myyntivalmiita liidejä että ryhmitellä ja pisteyttää haaleampia (marketing qualified leads) liidejä jatkotoimenpiteitä varten.

Teksti: Kimmo Luoma

Dia07